1. Algemeen

Wij hechten veel waarde aan je privacy en aan het veilig verwerken van uw persoonsgegevens. Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) willen wij je informeren over de verwerkingen die wij met je persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen. 

Concreet betekent dat:

 • Wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • De verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Wij vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens?

De VZW Fides is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het lezen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Fides
Mobiel Team | Beschut Wonen
Amerstraat 19/1
3200 AARSCHOT
Tel: 0483/23.33.61
mail:Kaat.dewit@vzwfides.be

3. Waarom verwerken wij welke persoonsgegevens?

VZW Fides verwerkt cliënten en bewonersgegevens omwille van de volgende doelen:
Kwalitatieve zorg kunnen bieden voor cliënten en bewoners
   (medisch, paramedisch, juridisch, sociaal…….)

 • Om continuïteit in de zorg te kunnen garanderen
 • Nazorg
 • Informatie inwinnen en geven vóór een eventuele opname of begeleidingstraject
 • Cliënt- en bewonersveiligheid
 • Cliënten en bewoners administratie en -facturatie
 • Onderzoek en beleidsdoeleinden
 • Kwaliteit van de zorg behouden of verhogen
 • Klachtenbehandeling 
 • Logistiek beheer 
 • Om subsidiëring van de overheid te bekomen

In geen geval zullen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan deze noodzakelijk in het kader van de weergegeven doeleinden.

4. Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken

 • Identificatiegegevens (zoals voornaam, naam, adres, rijksregisternummer, geboorteplaats, geboortedatum, burgerlijke staat, …..)
 • Persoonlijke kenmerken (zoals geslacht, nationaliteit…..)
 • Contactgegevens (zoals telefoon, adres, e-mailadres……)
 • Contactgegevens van doorverwijzers,
 • Contactgegevens van personen uit je (professioneel) netwerk die jij aanduidt
 • Sociale gegevens (zoals gezinssamenstelling, contactgegevens partner….)
 • Levensbeschouwing of religie, als je dat aan ons meedeelt
 • Gegevens over de behandeling, begeleiding en de zorg (zoals diagnose, medicatie, therapieën, opnames….)
 • Financiële en administratieve gegevens (zoals bankrekeningnummer, lidnummer van je ziekteverzekering…..)
 • Gegevens over (eventuele) tewerkstelling, diploma, werkervaring
 • Andere noodzakelijke gegevens bepaald of opgelegd door de wet of het gerecht (zoals bij de meldingsplicht van bepaalde besmettelijke ziekten, begeleiding onder gedwongen statuut of in het kader van interneringsmaatregelen)

5. Wie heeft toegang tot uw gegevens:

a. Interne personen

Medische  en hulpverlenende medewerkers (arts, begeleiders, coördinator, stagiaire-hulpverleners, administratieve medewerkers…..)

b. Externe personen of organisaties:

 • Verbonden organisaties die deel uitmaken van uw netwerk /zorgtraject.
 • Artsen die je hebben doorverwezen of naar waar jij wordt doorverwezen
 • Uw ziekenfonds
 • Het RIZIV

Externe personen die toegang hebben tot je gegevens beschikken enkel over die gegevens die relevant zijn voor de dienstverlening waar ze voor instaan.

Met deze externe personen en organisaties maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen en ervoor te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven je contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

6. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens volgens de wettelijk verplichte termijnen:

 • Maximum 6 maanden voor aanmeldingsgegevens.
 • 7 jaar voor facturatiegegevens en patiëntenbestanden die dienen als boekhoudkundige verantwoordingsstukken.
 • 20 jaar voor verpleegkundige gegevens.
 • 30 jaar voor medische gegevens.

Indien de bewaartermijn verstreken is, worden jouw persoonsgegevens uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

7.  Wat zijn jouw rechten omtrent je gegevens

Recht op informatie :

Je mag vragen welke gegevens we van jou bijhouden en wie er toegang toe heeft, waarom vzw Fides die persoonsgegevens nodig heeft en gebruikt en hoe lang ze bewaard worden.

Recht op inzage
Je hebt het recht de persoonsgegevens die van jou worden verwerkt in te zien.

Recht op correctie
Wanneer jouw gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren of aan te vullen.

Recht op wissen van gegevens
Indien jouw gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doelstellingen waarvoor ze werden verzameld, mag je ons vragen om deze te verwijderen.

Recht op  beperking van de verwerking
In bepaalde omstandigheden (bv wanneer jouw gegevens onrechtmatig werden verkregen of betwist worden) heb je het recht om het verder gebruik van jouw gegevens tijdelijk te blokkeren.

Recht op gegevensoverdracht
Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht op bezwaar
Wanneer je niet akkoord bent met de grondslag van een verwerking of met de manier waarop bepaalde gegevens van jou verwerkt worden, kan je je hiertegen verzetten.

8.    Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
We zullen er alles aan doen om klachten op te lossen, maar als je niet tevreden bent met onze reactie, heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij

de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Commission@privacycommission.be

9.    Wijzigingen aan onze privacyverklaring

VZW Fides  behoudt zich steeds het recht voor om zijn privacyverklaring aan te passen indien nodig. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we dit kenbaar maken via onze website. 

Volg ons op Linkedin